Aktivita 1: Implementácia Spoločnej operačnej koncepcie v praxi

Hlavným cieľom tejto komplexnej aktivity je náležité prepojenie všetkých inštitúcií, kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Zobraziť viac

Aktivita 2: Vytvorenie a formalizácia CBRN vzdelávacieho a tréningového systému

Nakoľko Slovenská republika ani Ukrajina v súčasnosti nemajú zavedený žiadny formálny systém vzdelávania príslušníkov bezpečnostných zložiek v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany, je cieľom partnerov v rámci projektu takéto systémy v oboch krajinách vytvoriť, sformalizovať a otestovať ich efektivitu.

Zobraziť viac

Aktivita 3: Medzinárodné cvičenia

V rámci projektu budú zrealizované 2 medzinárodné cvičenia, ktorých cieľom je zdieľanie overených postupov, identifikácia problémových oblastí v súčasne nastolenom systéme spolupráce a testovanie koncepcie odhaľovania a reakcie na CBRN incident.

Zobraziť viac

Aktivita 4: Konferencie

Otváracia a záverečná konferencia projektu – obidve konferencie budú hosťované prijímateľom grantu na území Slovenskej republiky.

Zobraziť viac

Aktivita 5: Vzdelávanie a výcvik

V rámci tejto aktivity je plánované vzdelávanie a výcvik zamestnancov štátnych inštitúcií kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi (CBRN špecialistov a príslušníkov zásahových jednotiek) v Slovenskej republike a na Ukrajine, za účelom zlepšenia úrovne ich vedomostí a zručností v tejto oblasti.

Zobraziť viac

Aktivita 6: Nákup vybavenia

Nákup detekčných zariadení a ochranných prostriedkov pre inštitúcie kompetentné v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi.

Zobraziť viac

Aktivita 7: Publicita

Na základe skúseností prijímateľa grantu v oblasti boja proti CBRN hrozbám je možné konštatovať pretrvávajúce nízke povedomie širšej verejnosti o problematike CBRN bezpečnosti a ochrany, ale aj o problematike možného zneužitia CBRN materiálov.

Zobraziť viac