Názov projektu: GGCPP004 TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici
Program: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
Prijímateľ grantu/realizátor projektu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Donorský projektový partner : Nórsky úrad radiačnej a jadrovej bezpečnosti
Projektoví partneri : Medzinárodné výskumné centrum pre zmierňovanie CBRN rizík
Štátna hraničná stráž Ukrajiny
Bezpečnostná služba Ukrajiny
Maximálne oprávnené výdavky projektu: 2 500 000 €
Suma projektového grantu: 2 500 000 €
Predpokladané trvanie projektu: 48 mesiacov
Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/4594699/

Opis projektu

Preddefinovaný projekt priamo nadväzuje na výsledky a výstupy projektu “SOS- Alert Solution - projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“, ktorý bol implementovaný v rámci programu SK08 - Cezhraničná spolupráca v programovom období 2009 – 2014 (http://www.cbrn.sk/SOS.html) . Cieľom tohto predchádzajúceho projektu bolo zlepšenie možností Prezídia Policajného zboru, Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny a ich príslušných partnerov na hranici, v boji proti CBRN hrozbám, a to najmä prostredníctvom výmeny skúseností a overených postupov, budovania kapacít s Nórskym úradom na ochranu pred radiáciou (pozn. predchádzajúci názov donorského projektového partnera) a inými európskymi a medzinárodnými expertmi a organizáciami. V priebehu implementácie tohto projektu boli identifikované bezpečnostné riziká v tejto oblasti, zahŕňajúce predovšetkým nedostatočnú úroveň spolupráce kompetentných inštitúcií, a to ako na ukrajinskej, tak aj na slovenskej strane hranice. Taktiež boli zistené závažné nedostatky v úrovni vedomostí a zručností zamestnancov inštitúcií, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti CBRN hrozbám, ako aj nedostatočné povedomie o možnom zneužití CBRN materiálov na kriminálne účely, a to ako v prostredí zamestnancov štátnej správy, tak aj širšej verejnosti.

Preddefinovaný projekt TRIGLAV má prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň hranicou Schengenského priestoru a rovnako má prispieť k odstráneniu zjavných rozdielov v možnostiach, schopnostiach a technickom vybavení bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice.

Uvedené projektoví partneri plánujú dosiahnuť cieľ najmä nadviazaním na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, vytvorením efektívneho vzdelávacieho a tréningového systému CBRN bezpečnosti a ochrany pre bezpečnostné zložky Slovenskej republiky a Ukrajiny, zapojením všetkých zainteresovaných inštitúcií do projektových aktivít a zabezpečením potrebných detekčných zariadení a ochranných prostriedkov. Toto následne povedie k zlepšeniu úrovne vedomostí a praktických zručností zamestnancov štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za boj proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a taktiež k zlepšeniu tzv. CBRN bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Ciele projektu, očakávané výsledky a výstupy projektu

Základný cieľ projektu:

  • Zlepšenie inštitucionálnej spolupráce Slovenskej republiky a Ukrajiny v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany.
  • Projekt taktiež prispeje k posilneniu trilaterálnych vzťahov medzi Nórskom, Slovenskou republikou a Ukrajinou a nadviaže na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu.

Výsledky projektu:

  • Implementované opatrenia na posilnenie slovensko-ukrajinskej spolupráce.
  • Opatrenia na posilnenie slovensko-ukrajinsko-nórskej inštitucionálnej spolupráce v oblasti CBRN bezpečnosti.

Plánované výstupy projektu:

  • Analýza súčasného stavu interných aktov riadenia v oblasti CBRN bezpečnosti a cezhraničného toku informácií.
  • Vzdelávacie materiály v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany.
  • Výstupy pre publicitu a zvyšovanie povedomia – brožúry, letáky, audiovizuálne diela (propagačné videospoty).