Základné informácie

Hrozba, ktorú zneužitie CBRN materiálov predstavuje, je daná najmä rastúcou intenzitou teroristických útokov v Európskej únii, záujmom teroristov o takéto materiály a možnými závažnými následkami pre spoločnosť v prípade úspešného útoku. V najzávažnejších prípadoch, ktoré súviseli s CBRN materiálmi a boli odhalené na území Slovenskej republiky (najmä čo sa týka rádioaktívnych a jadrových materiálov), tieto materiály pochádzali z bývalých štátov Sovietskeho zväzu a na územie Slovenskej republiky boli transportované práve cez Ukrajinu. Zlepšenie bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici a efektívna spolupráca subjektov zodpovedných za odhaľovanie a vyšetrovanie kriminálnych prípadov zahŕňajúcich CBRN materiály, teda predstavuje zásadný predpoklad prevencie nelegálneho dovozu CBRN materiálov na územie Slovenskej republiky a vzhľadom na absenciu vnútorných hraníc štátov v rámci Schengenského priestoru, aj na územie ostatných členských štátov Európskej únie. Efektívna cezhraničná spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov na Slovenskej aj na Ukrajinskej strane, dostatočná úroveň pripravenosti a efektívny informačný tok, resp. výmena informácií, teda môžu vytvoriť dostatočnú bariéru pre tento špecifický druh hrozby.

Ministerstvo vnútra Slovenskej repbuliky, najmä prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len “odbor”), je zodpovedné za odhaľovanie a vyšetrovanie kriminálnych prípadov nelegálnych aktívt zahŕňajúcich CBRN materiály a taktiež predstavuje odborného garanta pre túto problematiku v rámci Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je to práve odbor, ktorý realizuje všetky aktivity súvisiace s CBRN bezpečnosťou a ochranou, ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Ako bolo spomenuté vyššie, predchádzajúca spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny v priebehu projektu „SOS Alert Solution“ odhalila, že efektívna cezhraničná spolupráca, ako aj cezhraničná výmena informácií, vyžaduje aktívne zapojenie všetkých orgánov presadzovania práva kompetentných v boji proti CBRN hrozbám, a to najmä v súvislosti s ukrajinskou stranou hranice, kde zodpovednosť v danej oblasti bezpečnosti na hranici nespadá len pod jednu zo zainteresovaných inštitúcií. Z tohto dôvodu majú projektoví partneri v úmysle vytvoriť efektívnu a udržateľnú spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov.

Efektívne CBRN bezpečnostné opatrenia si nevyžadujú len pripravenosť v zmysle reakcie bezpečnostných zložiek na možný CBRN incident, ale aj preventívne opatrenia, vysokokvalitnú spravodajskú a operatívnu činnosť a bezproblémovú medzirezortnú a cezhraničnú spoluprácu a výmenu informácií.

O projekte

Poďakovanie

Triglav - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 2 500 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 375 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je náležité prepojenie všetkých inštitúcií, kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi v Slovenskej republike a na Ukrajine.

GRANTY EHP

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

GRANTY EHP

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Vybrané

Aktuálne informácie

05
28

NÁZOV AKTUALITY, KTORÝ MÔŽE BYŤ AJ TROCHU DLHŠÍ

Toto je vzorový text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam facilisis efficitur elit id vehicula.

Zobraziť viac

Partneri projektu