Základné informácie

Hrozba, ktorú zneužitie CBRN materiálov predstavuje, je daná najmä rastúcou intenzitou teroristických útokov v Európskej únii, záujmom teroristov o takéto materiály a možnými závažnými následkami pre spoločnosť v prípade úspešného útoku. V najzávažnejších prípadoch, ktoré súviseli s CBRN materiálmi a boli odhalené na území Slovenskej republiky (najmä čo sa týka rádioaktívnych a jadrových materiálov), tieto materiály pochádzali z bývalých štátov Sovietskeho zväzu a na územie Slovenskej republiky boli transportované práve cez Ukrajinu. Zlepšenie bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici a efektívna spolupráca subjektov zodpovedných za odhaľovanie a vyšetrovanie kriminálnych prípadov zahŕňajúcich CBRN materiály, teda predstavuje zásadný predpoklad prevencie nelegálneho dovozu CBRN materiálov na územie Slovenskej republiky a vzhľadom na absenciu vnútorných hraníc štátov v rámci Schengenského priestoru, aj na územie ostatných členských štátov Európskej únie. Efektívna cezhraničná spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov na Slovenskej aj na Ukrajinskej strane, dostatočná úroveň pripravenosti a efektívny informačný tok, resp. výmena informácií, teda môžu vytvoriť dostatočnú bariéru pre tento špecifický druh hrozby.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, najmä prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (ďalej len “odbor”), je zodpovedné za odhaľovanie a vyšetrovanie kriminálnych prípadov nelegálnych aktivít zahŕňajúcich CBRN materiály a taktiež predstavuje odborného garanta pre túto problematiku v rámci Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je to práve odbor, ktorý realizuje všetky aktivity súvisiace s CBRN bezpečnosťou a ochranou, ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Ako bolo spomenuté vyššie, predchádzajúca spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny v priebehu projektu „SOS Alert Solution“ odhalila, že efektívna cezhraničná spolupráca, ako aj cezhraničná výmena informácií, vyžaduje aktívne zapojenie všetkých orgánov presadzovania práva kompetentných v boji proti CBRN hrozbám, a to najmä v súvislosti s ukrajinskou stranou hranice, kde zodpovednosť v danej oblasti bezpečnosti na hranici nespadá len pod jednu zo zainteresovaných inštitúcií. Z tohto dôvodu majú projektoví partneri v úmysle vytvoriť efektívnu a udržateľnú spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov.

Efektívne CBRN bezpečnostné opatrenia si nevyžadujú len pripravenosť v zmysle reakcie bezpečnostných zložiek na možný CBRN incident, ale aj preventívne opatrenia, vysokokvalitnú spravodajskú a operatívnu činnosť a bezproblémovú medzirezortnú a cezhraničnú spoluprácu a výmenu informácií.

O projekte

Poďakovanie

Triglav - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 2 500 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 375 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je náležité prepojenie všetkých inštitúcií, kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi v Slovenskej republike a na Ukrajine.

GRANTY EHP

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

GRANTY EHP

Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Vybrané

Aktuálne informácie

Partneri projektu