Slovensko-ukrajinská hranica má necelých sto kilometrov, ale jej význam pre Európsku úniu je mimoriadne veľký. Je vstupnou bránou do Schengenského priestoru. Čo raz prejde touto hranicou, môže skončiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Týka sa to aj nebezpečných CBRN materiálov. A práve zabezpečenie čo najlepšej ochrany slovensko-ukrajinskej hranice pred hrozbou nelegálneho nakladania s nebezpečnými CBRN materiálmi bolo cieľom projektu Triglav. Úlohou slovenských a ukrajinských bezpečnostných zložiek je zabrániť nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a chrániť tak životy a zdravie obyvateľov celej Európskej únie. Toto úsilie si vyžaduje úzku spoluprácu slovenských a ukrajinských špecialistov, profesionálne vybavenie, ako aj kontinuálny výcvik a vzdelávanie bezpečnostných CBRN expertov. Projekt Triglav – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici implementovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality v partnerstve s Nórskym úradom radiačnej a jadrovej bezpečnosti a ukrajinskými subjektmi - Medzinárodným výskumným centrom na zmierňovanie CBRN rizík, Štátnou hraničnou strážou Ukrajiny a Bezpečnostnou službou Ukrajiny.

 

Dňa 09. 04. 2024 implementáciu projektu partneri vyhodnotili počas záverečnej konferencie a výsledky projektu prezentovali pred medzinárodným plénom za účasti zástupcov z Nórska, Ukrajiny, Veľvyslanectva USA, Medziregionálneho inštitútu pre výskum kriminality OSN, Francúzska, Portugalska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Moldavska, Estónska a Nemecka. Na konferencii sa za Slovenskú republiku zúčastnili zástupcovia Hasičského a záchranného zboru, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, viacerých zložiek Policajného zboru (PZ), Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Finančnej správy Slovenskej republiky, Kriminálneho úradu Finančnej správy, Slovenskej informačnej služby, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.