Nákup detekčných zariadení a ochranných prostriedkov pre inštitúcie kompetentné v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi v Slovenskej republike a na Ukrajine, za účelom zabezpečenia efektívneho zásahu v prípade CBRN incidentu a kompatibility bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice umožňujúcej spoločné intervencie, vyšetrovanie a zlepšenie následnej spolupráce pri kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov.