Hlavným cieľom tejto komplexnej aktivity je náležité prepojenie všetkých inštitúcií, kompetentných v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi v Slovenskej republike a na Ukrajine. Uvedené projektoví partneri dosiahnu najmä spoločnými sieťovacími medzinárodnými aktivitami, z ktorých budú vyplývať čiastkové úlohy pre projektových partnerov na národnej úrovni.

Konkrétne aktivity, ktoré prispejú k dosiahnutiu uvedeného cieľa sú:

  • 3 workshopy s účasťou expertov v oblasti boja proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi zo Slovenskej republiky, Ukrajiny a Nórska, za účelom implementácie Spoločnej operačnej koncepcie do vnútorných aktov riadenia relevantných inštitúcií (najmä prijatie konkrétnych formálnych a praktických opatrení pre zlepšenie cezhraničného toku informácií).
  • Analýza súčasného stavu interných aktov riadenia v oblasti CBRN bezpečnosti a cezhraničného toku informácií a návrhy na ich možné zmeny.