Aj napriek úvodným komplikáciám a následnej významnej zmene bezpečnostnej situácie na Ukrajine, sa partnerom projektu dňa 14. 03. 2022 podarilo podpísať Partnerskú dohodu na implementáciu projektu GGCPP004 Triglav - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici. 
Dohoda bola uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Nórskym úradom radiačnej a jadrovej bezpečnosti, Medzinárodným výskumným centrom pre zmierňovanie CBRN rizík, Štátnou hraničnou strážou Ukrajiny a Bezpečnostnou službou Ukrajiny a nadobudnutím jej účinnosti partneri projektu začínajú praktickú implementáciu projektových aktivít. 
Partnerská dohoda je účinná od 13. 05. 2022 a môžete ju nájsť zverejnenú tu: PPZ_ZM_PPZ-NCODK-OENV3-2022-000388-085_2022 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)