Nedávny projektový workshop sa konal v nórskom Osle od 8. mája do 12. mája 2023. Projektoví partneri sa stretli, aby diskutovali o dôležitých otázkach týkajúcich sa vzdelávania a výcviku príslušníkov bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky a Ukrajiny v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) bezpečnosti a ochrany. Workshop bol zameraný najmä na tvorbu vzdelávacieho a výcvikového systému, ktorý je kľúčovým cieľom projektu. Počas workshopu projektoví partneri z Ukrajiny, konkrétne zástupcovia Bezpečnostnej služba Ukrajiny a Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny, predstavili svoje existujúce CBRN vzdelávacie a školiace systémy. Následne bola prediskutovaná a zrevidovaná spracovaná osnova a učebný plán špecializovaného CBRN kurzu určeného pre príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, pričom bol kladený dôraz na identifikáciu potenciálnych prekážok a nedostatkov. Zástupcovia prijímateľa informovali ostatných projektových partnerov o pokrokoch pri formalizácii CBRN kurzu prostredníctvom akreditácie v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave. Tiež sa diskutovalo o potrebe formalizovania obdobného kurzu na Ukrajine. Okrem toho workshop zahŕňal revíziu a riešenie nedostatkov v spracovanom návrhu dodatku č. 1 k  partnerskej dohode na implementáciu projektu. Workshop sa ukázal byť veľmi produktívnym, vytvoril priestor pre obsiahle diskusie a spoluprácu medzi projektovými partnermi. Donorský projektový partner usporiadal pre ostatných projektových partnerov návštevu sídla DSA v Østerås, kde mali okrem iného možnosť dozvedieť sa o nórskom pláne pripravenosti a reakcie v jadrovej a rádiologickej oblasti. Na záver workshopu si projektoví partneri stanovili úlohy a termíny ich dokončenia, pričom plánujú hlbšie rozpracovať tieto záležitosti počas nadchádzajúceho projektového workshopu v Košiciach.