Od 22. do 24. novembra sa projektoví partneri stretli v online priestore počas projektového workshopu venovanému problematike vytvorenia konzistentného a efektívneho CBRN vzdelávacieho systému pre do projektu zapojené bezpečnostné zložky Slovenskej republiky a Ukrajiny.

Počas workshopu projektoví partneri spolu zdieľali základné informácie o tom, ako je vzdelávanie príslušníkov bezpečnostných zložiek v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany zabezpečené v súčasnosti a akú víziu o ňom majú do budúcnosti. Nosnými témami bolo stanovenie základných a rozšírených cieľov vzdelávacieho systému, cieľových skupín a stanovenie základnej osnovy samotného vzdelávania (stanovenie hlavných tém a podtém a tzv. výsledkov vzdelávania – learning outcomes).

Ukrajinskí partneri zo Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny prezentovali aktuálny spôsob vzdelávania svojich príslušníkov v oblasti CBRN bezpečnosti a ochrany, zabezpečovaný na základe aktuálnych potrieb štyrmi vzdelávacími inštitúciami z vlastných kapacít. Zástupcovia prijímateľa – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prezentovali partnerom národnú slovenskú úpravu vzdelávania príslušníkov Policajného zboru a priblížili im aktuálnu naliehavú potrebu vzniku CBRN vzdelávacieho systému najmä s ohľadom na organizačné zmeny, ktoré na úrovni Prezídia Policajného zboru prebehli v roku 2022. V rámci týchto zmien bolo zreorganizované pracovisko Policajného zboru, ktoré sa venuje problematike environmentálnej kriminality a kriminality súvisiacej s nebezpečnými materiálmi – odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, v rámci ktorého bol počet policajtov venujúcich sa tejto problematike z pôvodných 19 rozšírený na 201 policajtov. Nórsky donorský partner projektu – Nórsky úrad jadrovej a radiačnej bezpečnosti  prezentoval projektovým partnerom „Príručku pre jednotky prvého zásahu v oblasti nebezpečných materiálov“,  ktorá vznikla spoluprácou škandinávskych krajín na základe tzv. Haga deklarácie, ktorou sa stanovuje rámec spolupráce severských krajín (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko) v oblasti civilnej  ochrany. Táto príručka predstavuje pre projektových partnerov inšpiráciu aj priamo pri implementácii projektu, nakoľko sami v rámci projektu plánujú obdobné vzdelávacie materiály tvoriť.

Priebeh projektového workshopu bol bohužiaľ prerušený ostrým ostreľovaním Kyjeva a následnými výpadkami elektrickej energie, ktoré spôsobili, že ukrajinskí projektoví partneri sa posledného dňa konania už nezúčastnili.

Projektoví partneri svoju úvodnú diskusiu na tému vytvorenia CBRN vzdelávacieho systému zakončili 16. decembra, opäť v online priestore.