Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru je hostiteľom medzinárodného workshopu s cieľom posilnenia boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici.

Nosnou témou workshopu, ktorý sa v Bratislave koná od pondelka 29. augusta 2022, je implementácia spoločnej operačnej koncepcie bezpečnostných zložiek v prípade CBRN incidentu na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných teritóriách. Projektoví partneri v rámci tejto aktivity pripravujú rozsiahlu analýzu súvisiacej legislatívy a interných aktov riadenia zapojených bezpečnostných zložiek, za účelom identifikácie nedostatkov a rozdielov pri cezhraničnej výmene informácií v oblasti CBRN bezpečnosti,"uviedol Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

Partneri projektu:

Preddefinovaný projekt TRIGLAV priamo nadväzuje na výsledky a výstupy projektu z predchádzajúceho programového obdobia (2009 – 2014) a má prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň hranicou Schengenského priestoru. Rovnako má prispieť k odstráneniu zjavných rozdielov v možnostiach, schopnostiach a technickom vybavení bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice.

Tieto ciele projektoví partneri plánujú dosiahnuť najmä nadviazaním na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, sieťovacími aktivitami (spoločné vzdelávanie), vytvorením efektívneho vzdelávacieho a tréningového systému CBRN bezpečnosti a ochrany pre bezpečnostné zložky Slovenskej republiky a Ukrajiny, zapojením všetkých zainteresovaných inštitúcií do projektových aktivít a zabezpečením potrebných detekčných zariadení a ochranných prostriedkov.

Toto následne povedie k zlepšeniu úrovne vedomostí a praktických zručností zamestnancov štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za boj proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a taktiež k zlepšeniu tzv. CBRN bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.